Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

2017-cı ilin yanvar-may ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 3,334,187,306.22 AZN  təşkil etmişdir.

 

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2017 Dövriyyə (azn), 2016
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı     719,280,973.14 239    240,126,568.18 99
MN Dövlət İstiqrazları      289,873,793.75 178    240,126,568.18 99
Dİ yerləşdirmə         263,838,354.29                   139        147,462,637.44                                  67
Dİ təkrar           26,035,439.46                     39          92,663,930.74                                  32
AMB Notları     429,407,179.39 61 0 0
NOT yerləşdirmə         429,407,179.39                     61                              –                                   –
NOT təkrar                               –                      –                              –                                   –
II. Pay bazarı     601,346,482.37 618         6,059,297.87 727
Səhmlər yerləşdirmə         600,000,000.21                       2            5,072,000.00                                    6
Səhmlər təkrar             1,346,482.16                   616               987,297.87                                721
III. Borc Alətləri Bazarı 284,443,753.48 439       32,985,876.27 48
AİF istiqrazları  yerləşdirmə         100,207,099.50                     17                              –                                   –
AİF istiqrazları təkrar           90,494,775.23                     13          15,014,457.08                                    7
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə                               –                      –            4,013,779.85                                  22
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar           93,741,878.75                   409          13,957,639.34                                  19
     –  o cümlədən market meyker               624,891.00  –           1,687,722.86  –
IV. REPO əməliyyatları 11,577,467.73 17 0.00 0
AMB-nin Repo əməliyyatları                               –                      –                              –                                   –
Digər Repo əməliyyatlar           11,577,467.73                     17                              –                                   –
V. Törəmə Alətlər Bazarı 1,717,538,629.50 28,737.00 1,179,371,045.97 16,750.00
Valyuta           1,587,210,201              26,210          1,140,987,199                           14,532
Əmtəə              130,328,429                2,527               38,383,847                             2,218
Cəmi 3,334,187,306.22 30,050.00 1,458,542,788.30 17,624.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)           1,393,452,633                   219             156,548,417                                  95
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)              211,618,576                1,077             122,623,325                                779

 

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar