Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

2017-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 4,363,324,771.36AZN  təşkil etmişdir.

 

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2017 Dövriyyə (azn), 2016
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı  1,106,388,681.17 310    259,173,678.91 107
MN Dövlət İstiqrazları      330,154,022.94 209    259,173,678.91 107
Dİ yerləşdirmə         301,272,850.86                   165        166,195,804.99                                  74
Dİ təkrar           28,881,172.08                     44          92,977,873.92                                  33
AMB Notları     776,234,658.23 101 0 0
NOT yerləşdirmə         776,234,658.23                   101                              –                                   –
NOT təkrar                               –                      –                              –                                   –
II. Pay bazarı     650,493,053.59 725         6,456,656.27 1014
Səhmlər yerləşdirmə         649,121,094.93                       6            5,072,000.00                                    6
Səhmlər təkrar             1,371,958.66                   719            1,384,656.27                             1,008
III. Borc Alətləri Bazarı 394,957,044.80 484       37,960,422.84 57
AİF istiqrazları  yerləşdirmə         125,357,099.50                     19                              –                                   –
AİF istiqrazları təkrar         161,769,732.72                     21          17,663,473.52                                    8
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə                               –                      –            4,158,571.85                                  27
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar         107,830,212.58                   444          16,138,377.47                                  22
     –  o cümlədən market meyker               881,625.00  –           1,687,722.86  –
IV. REPO əməliyyatları 11,577,467.73 17 0.00 0
AMB-nin Repo əməliyyatları                               –                      –                              –                                   –
Digər Repo əməliyyatlar           11,577,467.73                     17                              –                                   –
V. Törəmə Alətlər Bazarı 2,199,908,524.07 36,506.00 1,552,826,373.07 20,838.00
Valyuta           2,013,183,426              32,846          1,508,737,190                           18,303
Əmtəə              186,725,098                3,660               44,089,183                             2,535
Cəmi 4,363,324,771.36 38,042.00 1,856,417,131.09 22,016.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)           1,851,985,704                   291             175,426,377                                107
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)              299,853,076                1,228             128,164,381                             1,071

 

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar