Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Unileasing” Lizinq Şirkəti QSC

Əsas illik göstəricilər

Yerli standart, Auditdən keşmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Məcmu gəlirlər
  • 125459000
  • 171209000
  • Əməliyyat mənfəəti
  • Maliyyə fəaliyyətindən olan xalis mənfəət
  • -117132000
  • -69950000
  • Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət
  • -115649000
  • -76774000
  • Xalis mənfəət
  • -117132000
  • -69950000
  • Dividentlər (hər bir adi səhmlər üzrə)
  • Əsas vəsaitlər
  • 44922000
  • 48658000
  • Nizamnamə kapitalı
  • 56565000
  • 56565000
  • Cəmi kapital
  • 87287000
  • 29845000
  • Aktivlər
  • 628722000
  • 1015047000
  • Öhdəliklər
  • 716009000
  • 985202000
  • İşçilərin sayı (maliyyə ilinin sonuna)
  • -
  • -

Seçilmiş maliyyə göstəriciləri

Yerli standart, Auditdən keşmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Cəmi Kapitalın ümumi aktivlərə olan nisbəti
  • 0.139
  • 0.03
  • Xalis mənfəətin ümumi aktivlərə olan nisbəti
  • -0.186
  • -0.06900000000000001
  • Xalis mənfəətin Cəmi Kapitala olan nisbəti
  • -1.342
  • -2.344
  • Hər bir Səhm üzrə xalis mənfəət
  • Səhmlərin hal-hazırki bazar qiymətinin hər bir səhm üzrə xalis mənfəətə olan nisbəti

Yarım illik hesabatlar

Yerli standart, Auditdən keşmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Məcmu gəlirlər
  • Əməliyyat mənfəəti
  • Maliyyə fəaliyyətindən olan xalis mənfəət
  • Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət
  • Xalis mənfəət
  • Dividentlər (hər bir adi səhmlər üzrə)
  • Əsas vəsaitlər
  • Nizamnamə kapitalı
  • Səhmdar kapitalı
  • Aktivlər
  • Öhdəliklər
  • İşçilərin sayı (maliyyə ilinin sonuna)