Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Dəmirbank” ASC

Əsas illik göstəricilər

Yerli standart, Auditdən keçmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Məcmu gəlirlər
  • 95453000
  • 75125000
  • Əməliyyat mənfəəti
  • -117424000
  • 94000
  • Maliyyə fəaliyyətindən olan xalis mənfəət
  • -150828000
  • -30123000
  • Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət
  • -151163000
  • -32228000
  • Xalis mənfəət
  • -150828000
  • -30123000
  • Dividentlər (hər bir adi səhmlər üzrə)
  • Əsas vəsaitlər
  • 17272000
  • 19626000
  • Nizamnamə kapitalı
  • 21000000
  • 21000000
  • Cəmi kapital
  • -130547000
  • 20281000
  • Aktivlər
  • 359033000
  • 558478000
  • Öhdəliklər
  • 489580000
  • 538197000
  • İşçilərin sayı (maliyyə ilinin sonuna)

Seçilmiş maliyyə göstəriciləri

Yerli standart, Auditdən keşmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Cəmi Kapitalın ümumi aktivlərə olan nisbəti
  • =B12/B13
  • =C12/C13
  • Xalis mənfəətin ümumi aktivlərə olan nisbəti
  • =B8/B13
  • =C8/C13
  • Xalis mənfəətin Cəmi Kapitala olan nisbəti
  • =B8/B12
  • =C8/C12
  • Hər bir Səhm üzrə xalis mənfəət

Yarım illik hesabatlar

Yerli standart, Auditdən keçmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Məcmu gəlirlər
  • Əməliyyat mənfəəti
  • Maliyyə fəaliyyətindən olan xalis mənfəət
  • Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət
  • Xalis mənfəət
  • Dividentlər (hər bir adi səhmlər üzrə)
  • Əsas vəsaitlər
  • Nizamnamə kapitalı
  • Səhmdar kapitalı
  • Aktivlər
  • Öhdəliklər
  • İşçilərin sayı (maliyyə ilinin sonuna)