Emitentlər

Başqa emitentə keç

“Dəmirbank” ASC

Əsas illik göstəricilər

Yerli standart, Auditdən keçmiş

  • Description
  • 2014
  • 2013
  • Məcmu gəlirlər
  • 68155000
  • 55345000
  • Əməliyyat mənfəəti
  • 37943000
  • 32490000
  • Maliyyə fəaliyyətindən olan xalis mənfəət
  • 37943000
  • 32490000
  • Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət
  • 6468000
  • 6312000
  • Xalis mənfəət
  • 5294000
  • 5113000
  • Dividentlər (hər bir adi səhmlər üzrə)
  • Əsas vəsaitlər
  • 17156000
  • 16877000
  • Nizamnamə kapitalı
  • 21000000
  • 21000000
  • Səhmdar kapitalı
  • 50404000
  • 45581000
  • Aktivlər
  • 415442000
  • 398472000
  • Öhdəliklər
  • 365038000
  • 352891000
  • İşçilərin sayı (maliyyə ilinin sonuna)

Seçilmiş maliyyə göstəriciləri

Yerli standart, Auditdən keşmiş

  • Description
  • 2014
  • 2013
  • Səhmdar Kapitalının ümumi aktivlərə olan nisbəti
  • 0.1213262019728386
  • 0.1143894677668694
  • Xalis mənfəətin ümumi aktivlərə olan nisbəti
  • 0.01274305438544971
  • 0.01283151639261981
  • Xalis mənfəətin Səhmdar Kapitalına olan nisbəti
  • 0.1050313467185144
  • 0.1121739321208398
  • Hər bir Səhm üzrə xalis mənfəət
  • 0.05041904761904762
  • 0.0486952380952381

Yarım illik hesabatlar

Yerli standart, Auditdən keçmiş

  • Description
  • 2014
  • 2013
  • Məcmu gəlirlər
  • Əməliyyat mənfəəti
  • Maliyyə fəaliyyətindən olan xalis mənfəət
  • Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət
  • Xalis mənfəət
  • Dividentlər (hər bir adi səhmlər üzrə)
  • Əsas vəsaitlər
  • Nizamnamə kapitalı
  • Səhmdar kapitalı
  • Aktivlər
  • Öhdəliklər
  • İşçilərin sayı (maliyyə ilinin sonuna)