Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Ticarət xəbərləri

2017-cı ilin yanvar-fevral ayı ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 1,446,035,472.65 AZN  təşkil etmişdir.

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2017 Dövriyyə (azn), 2016
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı    162,204,128.34 43    126,315,261.92 35
MN Dövlət İstiqrazları       35,084,120.46 23    126,315,261.92 35
Dİ yerləşdirmə          31,986,002.60                     17          52,682,476.51                                  12
Dİ təkrar            3,098,117.86                       6          73,632,785.41                                  23
AMB Notları    127,120,007.88 20 0 0
NOT yerləşdirmə        127,120,007.88                     20                             –                                   –
NOT təkrar                             –                      –                             –                                   –
II. Pay bazarı    600,479,299.49 249         5,547,428.41 197
Səhmlər yerləşdirmə        600,000,000.21                       2            5,000,000.00                                    4
Səhmlər təkrar               479,299.28                   247               547,428.41                                193
III. Borc Alətləri Bazarı 87,364,709.85 167      13,546,642.07 27
AİF istiqrazları  yerləşdirmə          30,035,000.00                       2                             –                                   –
AİF istiqrazları təkrar          10,010,840.00                       1            1,399,428.83                                    1
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə                             –                      –            3,460,888.45                                  13
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar          47,318,869.85                   164            8,686,324.79                                  13
     –  o cümlədən market meyker  545 340   –           1,687,722.86  –
IV. REPO əməliyyatları 2,025,726.45 3 0.00 0
AMB-nin Repo əməliyyatları                             –                      –                             –                                   –
Digər Repo əməliyyatlar            2,025,726.45                       3                             –                                   –
V. Törəmə Alətlər Bazarı 593,961,608.52 10080 243,617,756.30 4386
Valyuta        565,159,329.22                9,497             227,894,357                             3,650
Əmtəə          28,802,279.30                   583               15,723,399                                736
Cəmi 1,446,035,472.65 10,542.00 389,027,088.71 4,645.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)             789,141,011                     41               61,143,365                                  29
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)               60,907,127                   418               84,265,967                                230

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar