Xəbərlər

Tarix intervalını seçin

Kateqoriya

Bütün alətlər üzrə BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli

Korporativ xəbərlər

2016-cü ilin yanvar-avqust ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 2,942,895,811.59 AZN  təşkil etmişdir.

 

Bazarın sektoru Dövriyyə (azn), 2016 Dövriyyə (azn), 2015
  Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı Əqdlərin həcmi, AZN Əqdlərin sayı
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı           350,597,317.53                          144 19,156,674.15 12
MN Dövlət İstiqrazları            350,597,317.53                          144 19,156,674.15 12
Dİ yerləşdirmə               246,754,302.73                           101 0 0
Dİ təkrar               103,843,014.80                             43 19,156,674.15 12
AMB Notları                                     –                              – 0 0
NOT yerləşdirmə                                     –                              – 0 0
NOT təkrar                                     –                              – 0 0
II . Pay bazarı              26,580,746.42                       1,422 148,003,802.15 2578
Səhmlər yerləşdirmə                 24,681,000.00                             15 139,080,672.35 107
Səhmlər təkrar                   1,899,746.42                        1,407 8,923,129.80 2471
III. Borc Alətləri Bazarı 48,632,634.68 74 1,520,309,886.46 506
AİF istiqrazları  yerləşdirmə                                     –                              – 31,259,836.00 8
AİF istiqrazları təkrar                 22,638,935.68                             10 1,289,774,392.37 157
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə                   8,870,384.45                             35 16,263,208.95 50
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar                 17,123,314.55                             29 183,012,449.14 291
     –  o cümlədən market meyker                                    –                               –   176,663,539.50 208
IV. REPO əməliyyatları 0.00 0 113,518,147.46 99
AMB-nin Repo əməliyyatları                                     –                              – 32,217,600.76 30
Digər Repo əməliyyatlar                                     –                              – 81,300,546.70 69
V. Törəmə Alətlər Bazarı 2,517,085,112.96 28795 5,540,307,001.52 38182
Valyuta                 2,395,139,092                      25,313 5,461,341,285.82 33923
Əmtəə                    121,946,021                        3,482 78,965,715.70 4259
Cəmi 2,942,895,811.59 30,435.00 7,341,295,511.74 41,377.00
  –  o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III)                    280,305,687                           151             186,603,717                           165
  –  o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III)                    145,505,011                        1,489          1,500,866,645                        2,931

 

 

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar