Emitentlər

Başqa emitentə keç

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Əsas illik göstəricilər

Yerli standart, Auditdən keçmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Məcmu gəlirlər
  • 4518000000
  • 3254000000
  • Əməliyyat mənfəəti
  • 1896000000
  • 1287000000
  • Maliyyə fəaliyyətindən olan xalis mənfəət
  • 350000000
  • -1785000000
  • Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət
  • 936000000
  • -1584000000
  • Xalis mənfəət
  • 350000000
  • -1785000000
  • Dividentlər (hər bir adi səhmlər üzrə)
  • -
  • -
  • Əsas vəsaitlər
  • 20116000000
  • 17236000000
  • Nizamnamə kapitalı
  • 1802000000
  • 1617000000
  • Cəmi kapital
  • 17704000000
  • 14648000000
  • Aktivlər
  • 20555000000
  • 13964000000
  • Öhdəliklər
  • 35303000000
  • 25306000000
  • İşçilərin sayı (maliyyə ilinin sonuna)

Seçilmiş maliyyə göstəriciləri

Yerli standart, Auditdən keşmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Cəmi Kapitalın ümumi aktivlərə olan nisbəti
  • 0.861
  • 1.05
  • Xalis mənfəətin ümumi aktivlərə olan nisbəti
  • 0.017
  • -0.128
  • Xalis mənfəətin Cəmi Kapitala olan nisbəti
  • 0.0198
  • -0.122
  • Hər bir Səhm üzrə xalis mənfəət

Yarım illik hesabatlar

Yerli standart, Auditdən keçmiş

  • Description
  • 2016
  • 2015
  • Məcmu gəlirlər
  • Əməliyyat mənfəəti
  • Maliyyə fəaliyyətindən olan xalis mənfəət
  • Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət
  • Xalis mənfəət
  • Dividentlər (hər bir adi səhmlər üzrə)
  • Əsas vəsaitlər
  • Nizamnamə kapitalı
  • Səhmdar kapitalı
  • Aktivlər
  • Öhdəliklər
  • İşçilərin sayı (maliyyə ilinin sonuna)